VarumärkenGenom Barnens Dags Riksförbund äger de lokala Barnens Dags Föreningarna gemensamt ensamrätt till varumärket ”Barnens Dag”®. ”Barnens Dag”® är inregistrerat hos Patent och Registreringsverket och har patentnummer 252 616. Patentet gäller för klass 16 – trycksaker, tidningar m.m., klass 41 – undervisning, utbildning och underhållning samt klass 42 – intern service till förbundsmedlemmar.

Märket får användas av medlemmar i Barnens Dags Riksförbund (BDR) i samband med dess tillställningar i form av Barnens Dags festligheter, julmarknader och andra liknande arrangemang. Olovligt nyttjande eller varumärkesintrång av varumärket ”Barnens Dag”® medför skadestånd gentemot Barnens Dags Riksförbund.

Rätten för andra än medlemmar i Barnens Dags Riksförbund att utnyttja varumärket kan ibland, efter särskild prövning av syfte, program, arrangör o.dyl. medges av förbundet. Nyttjanderättsersättning baserad på det aktuella nyttjandet erläggs då till Barnens Dags Riksförbund. Ansökan om nyttjande skall göras till Barnens Dags Riksförbund i god tid före det tilltänkta användandet.


Registreringsbevis

Förnyelse registrering

Förnyelse varumärkesregistrering

Varumärkesskydd Logotypen

Varumärkesskydd Nya Ansikten


Margeriten – Barnens Dag®s centrala logotyp:

Margeriten användes, vad känt är, för första gången vid Stockholms Barnens Dag®s fest år 1931. Sedan dess och alltjämt är den rörelsens officiella logotyp. Lokalföreningarna har härtill i många fall egna lokala logotyper för sina verksamheter.

Barnens Dags Riksförbunds partners