InfoEfter beslut i kommunfullmäktige bildades den 1 juli 1980 Stiftelsen Barnens Dag, vars ändamål är att äga och förvalta Barnens Dags Förenings tidigare egendomar på Barnens Ö i Norrtälje kommun och Fiskeboda i Katrineholms kommun.

I samband härmed övertog stiftelsen Barnens Dags Förenings och Stiftelsen Fyrklöverns tillgångar och skulder. Syftet med stiftelsebildningen var att säkerställa den framtida verksamheten på Barnens Ö och Fiskeboda samt att i lämplig form säkra stadens inflytande över verksamheten. I stiftelsens styrelse har staden majoritet. Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta Barnens Ö på Väddö i Norrtälje kommun och Fiskeboda i Julita, Katrineholms kommun.

Den skall utveckla sommargårdsverksamheten och i övrigt en meningsfylld allmän fritids- och friluftsverksamhet på Barnens Ö och Fiskeboda. Därvid skall särskilt beaktas att föreningslivet i Stockholm bereds möjlighet att nyttja anläggningarna för den egna barn- och ungdomsverksamheten.
Vidare skall stiftelsen verka för att anläggningarna på Barnens Ö och Fiskeboda inrättas för ett nyttjande året runt.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen utses för en tid av ett år. Stockholms kommunstyrelse utser fem ledamöter, varav en är ordförande och fem suppleanter. Styrelsens räkenskaper skall granskas av två av Stockholm stad utsedda revisorer, varav en skall vara auktoriserad. Revisorerna utses för en tid av ett år. För revisorerna skall i samma ordning utses suppleanter.

Författning Stiftelseurkund och stadgar för Stiftelsen Barnens Dag, Kfs 1980:34.